Доброволна ДДС регистрация

Българското законодателство предвижда два вида регистрация по ДДС: задължителна и доброволна ДДС регистрация. В първия случай трябва да преминете през процедурата по регистриране при достигнат оборот от 50 хил в последните 12 месеца. В тази статия ще разгледме случая, когато този оборот не е достигнат, но все пак фирмата желае да издава фактури по ДДС.

Всички фирми, дори и новоучредени, имат право да се регистрират доброволно по Закона за ДДС.

Кога се предпочита доброволна ДДС регистрация?

В случай че развивате бизнес и търгувате с фирми, които са регистрирани по ДДС, то тогава е препоръчително да се подадат документи по доброволна регисрация по ДДС. По този начин имате възможност чрез ДДС-то да приспадате от своите задължения. Това означава, че при осчетоводяване на фактурите, ДДС оборотът също има приходи и разходи, и съответно в държавната хазна се внася това ДДС, което остава след разликата между ДДС-то на издадените от вас фактури и получените във фирмата ви ДДС фактури от доставчици.

Например:

Издавате фактура за 1000 лв без ДДС, на нея вие начислявате 200 лв. ДДС

Получили сте фактури за:

  • ток: 50 лв. без ДДС + 10 лв. ДДС
  • интернет: 30 лв. без ДДС + 6 лв. ДДС
  • други доставчици: 500 лв. без ДДС + 100 лв. ДДС 

200 – (10+6+100) = 200 – 116 = 84 лв. ДДС, което трябва да се внесе в държавния бюджет

Каква е процедурата по регистрация?

Процедурата по доброволна ДДС регистрация не е сложна, но времеемка. Към Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите се подава заявление за регистрация по ЗДДС по образец и се прилагат следните документи:

  • – Справка за облагаемия доход по месеци за последните 12 месеца. Когато фирмата е новоучредена, справката за облагаемия доход е с нулев резултат;
  • – Декларация относно липсата на влязла в сила присъда или на образувано наказателно производство за престъпления против данъчната система;
  • – Пълномощно, в случай, че заявлението се подава от търговски пълномощник;
  • – Анкетен лист по образец.

При подаването инспекторът връчва Искане за предоставяне на документи и писмени обяснения от задължено лице, в което е описано и какви други документи е необходимо да бъдат представени, в заисимост от дейността на фирмата. Срокът за представяне на тези документи е 7 календарни дни или общо 5 работни дни от деня на връчването. Имайте предвид, че задължително се изисква и печат на дружеството.

След представянето им, ТД на НАП има срок от 7 дни, в които да издаде акт, в който се мотивира защо регистрира или не дружеството по ДДС. При регистрация по ЗДДС се издава акт за регистрация по ЗДДС и удостоверение, което лично се предоставя на управителя на дружеството или на упълномощено от него лице, което чрез подписа си потвърждава получаването им. За дата на регистрация се счита датата, на която е връчен и получен акта и удостоверението. В този месец възниква и първия данъчен период по ДДС за юридическото лице.

Законово ДДС регистрацията е уредена е Закона за Данъка върху добавената стойност.

Какво следва след това?

След като вече фирмата е регистрирана по ДДС, това означава, че задължително всеки месец до 15-о число вашата счетоводителка или счетоводна къща, която ви обслужва, трябва да подаде месечни справки-декларации по ЗДДС към НАП и дневник на покупко-продажбите за предходния месец. В зависимост от направения оборот, фирмата е длъжна и да внася своето ДДС. В противен случай се започват да текат лихви и фирмата да задлъжнява повече към държавата.

Ако се нуждаете от счетоводни услуги, можете да разгледате нашите цени и да се свържете с нас, МЛ Консултинг.

Top