Особени случаи на задължителна регистрация по ДДС

Всяко физическо или юридическо лице, което  упражнява дейност, при натрупване на оборот от 50 000 лв. трябва да се регистрира по ДДС, както е посочено в закона. Разбира се, преди това може да се нарави и доброволно. Съществуват обаче и особени случай на задължителна регистрация по ДДС, които ще разгледаме тук.

Кога е за предпочитане доброволната ДДС регистрация?

Както споменахме в началото задължителна регистрация се прави при натрупване на облагаем оборот от 50 000 лв. Важно е да се отбележи, че този оборот трябва да бъде направен не в рамките на календарната година, а в последните 12 последователни месеца. Т.е. това може да бъде от октомври предходната година до септември на настоящата. Задълженото лице е длъжно в 7-дневен срок да подаде заявление.

Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

Съществуват и особени случаи на задължителна регистрация по ДДС, когато няма значение оборотът, а дейността, която упражнява дружеството, а именно:

 • – При доставка на стоки с монтаж и инсталиране
 • – При доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя
 • – При наследяване
 • – При дистанционна продажба на стоки
 • – При вътреобщностно придобиване
 • – При доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на страната

Задължителна ДДС регистрация при доставки на стоки с монтаж и инсталиране

На задължителна регистрация по ДДС подлежат дружества, които извършват облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната, от или за сметка на дружеството. Според чл. 97 от ЗДДС това трябва да стане не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката.

Задължителна ДДС регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя

Всяко данъчно задължено лице подлежи на задължителна регистрация по ДДС, не по-късно от 7 дни преди датата на възникване му, когато:

 • Получава услуги с място на изпълнение в България, за които данъкът е изискуем от получателя, като тук влизат: услуги, свързани с тристранни операции, някои доставки на златни материали и инвестиционно злато, както и доставки с битови, строителни и производствени отпадъци.
 • Извършва услуги с място на изпълнение в друга държава-членка на Европейския съюз (ЕС).

Задължителна регистрация по ДДС при наследяване

При този случай има две важни условия за възникване на задължителна ДДС регистрация:

 • При смърт да се наследи дружество, което е регистрирано по ДДС
 • Да се продължи дейността на дружеството от наследника

Регистрацията се извършва с подаване на заявление в 7 дневен срок от приемане на наследството, но не по-късно от 14-о число на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта. За дата на регистрация се смята датата на връчването на акта за регистрация.

Задължителна регистрация по ДДС при дистанционна продажба на стоки

Дистанционна продажба на стоки е извършването на доставка от регистрирано по ДДС лице от една страна-членка на ЕС до други лица, нерегистрирани по ДДС в друга държава-членка. Облагаемият праг за дистанционните продажби за текущата година е 70 000 лв. 7 дни преди достигане на този праг дружеството трябва да се регистрира по ЗДДС.

Особени случаи на задължителна регистрация по ДДС
Особени случаи на задължителна регистрация по ДДС – ML Consulting

Задължителна ДДС регистрация при вътреобщностно придобиване

Когато юридическото лице не е регистрирано на друго основание, при вътреобщностна търговия и достигане на обща стойност 20 000 лв. на облагаемите вътреобщностните придобивания за календарната година, дружеството е длъжно да се регистрира по ЗДДС. Важно условие е, че в тази стойност не попада придобиването на нови транспортни средства и на стоки, подлежащи на облагане с акциз.

Задължителна ДДС регистрация при доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на страната

Това е така наречената регистрация по „режим в съюза” или „режим извън съюза”. По този член се регистрират дружества, които не са регистрирани по ДДС в България или друга страна-членка и, които извършват доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели български физически лица. Регистрацията се извършва не по-късно от 10-ия ден на месеца, следващ датата на данъчното събитие на първата доставка.

Какви документи се подават за регистриране по ЗДДС?

За да се стартира процедура по регистрация по ДДС, е необходимо да се подадат:

 • Заявление за регистрация
 • Справка за облагаемия оборот за последните 12 месеца;
 • Декларация относно липсата на влязла в сила присъда или на образувано наказателно производство за престъпления против данъчната система;
 • Пълномощно, в случай, че заявлението се подава от търговски пълномощник;
 • Анкетен лист по образец;
 • Други документи и справки, които са необходими за съответния случай

При някои от особените случаи на ДДС регистраци е необходимо да се подадат и:

При дистанционна продажба на стоки: документ от компетентните данъчни власти, удостоверяващ регистрация за целите на ДДС в друга държава членка.

При вътреобщностно придобиване: справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки.

Ако се нуждаете от счетоводни услуги, можете да разгледате нашите цени и да се свържете с нас, МЛ Консултинг.

Top