• Административни услуги
  • Услуги ТРЗ
  • Услуги ЗДДФЛ
  • Услуги ЗКПО
  • Услуги ДДС

Административни услуги

Подготовка и подаване на годишни отчети – за публикуване в търговски регистър

Изготвяне и подаване на статистически форми ежемесечно, на тримесечие – съгласно изискванията на НСИ

Подаване на статистически отчети при изготвянето на годишни данъчни декларации….

Услуги ТРЗ

Изготвяне на граждански договори, договори за управление и контрол, трудови договори, длъжностни характеристики

Регистрация в НАП при назначаване и освобождаване на служители, промени в договорите

Изчисляване на заплати, данъци, осигуровки при стандартен и различен вид заетост ….

Услуги ЗДДФЛ

Изготвяне и подаване на всички данъчни декларации, включително годишна по ЗДДФЛ за физически лица и ЕТ

Консултиране и ефективна подготовка за данъчни проверки

Важно, което трябва да знаете

Този закон регламентира облагането на доходи на физическите лица, както и тези от дейността на едноличните търговци….

Услуги ЗКПО

Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по ЗКПО

Подготовка на платежни документи и плащане на авансови данъци

Организация и подбор на цялата необходима документация за данъчни ревизии

Съдействие за избор на одитор при нужда от независим одит на компанията…

Услуги ДДС

Регистрация и дерегистрация на фирма по ДДС

Подготвяне и подаване на ежемесечна справка-декларация по ДДС

Изготвяне на необходимите платежни документи, когато фирмата дължи Данък Добавена Стойност

Предприемане на всички изискуеми действия по възстановяване на ДДС

Компетентна подготовка за данъчна ревизия….

Top