Административни услуги – Национален Статистически Институт и Агенция по вписванията

 • Подготовка и подаване на годишни отчети – за публикуване в търговски регистър
 • Изготвяне и подаване на статистически форми ежемесечно, на тримесечие – съгласно изискванията на Националния Статистически Институт
 • Подаване на статистически отчети при изготвянето на годишни данъчни декларации.

Важно, което трябва да знаете

Изготвянето на годишен финансов отчет (ГФО) се регламентира от Закона за счетоводството. Всеки търговец по смисъла на Търговския закон е задължен да изготви отчет за предходната година до 31. март, а срокът 30. юни се отнася за определен кръг предприятия, които са задължени да публикуват отчетите в Търговския регистър (чл. 40 от Закона за счетоводството). Процедурата за публикуване на отчетите е описана в ЗТР.

От началото на 2018 година фирмите, които не са осъществявали стопанска дейност през отчетната година по смисъла на Закона за счетоводството, са освободени от задължението за публикуване на годишен отчет в ТР.

За да се възползват от облекчението компаниите трябва да публикуват в ТР декларация за липса на дейност (декларация по чл. 38, ал. 9 от ЗСч) в срок до 31. март. Не се дължи такса.

Ако задълженията не са спазени, то се налагат санкции и по двата закона, които са различни за длъжностните лица и за самата компания.

Съгласно Закона за счетоводството глобите са:

 • За отговорните длъжностни лица – от 500 лв до 2000 лв
 • За юридическо лице или едноличен търговец – от 500 лв до 3000 лв 

За повторно нарушение санкцията е в двоен размер.

Съгласно Закона за търговския регистър глобите са:

 • За отговорните длъжностни лица – от 100 лв до 500 лв
 • За юридическо лице или едноличен търговец – от 500 лв до 1000 лв

Годишен отчет за дейността на предприятията за предходната година се подава през  информационна система „Бизнес статистика“ на НСИ, а срокът за всички предприятия е 31. март. До 30. април подават едноличните търговци. За ползването на системата е необходим валиден цифров сертификат (квалифициран електронен подпис).

 • Услуги ТРЗ

  Обикновено, когато наема служители, eдна компания се фокусира върху подбора - изработват се прецизни критерии за оценка на кандидатите, тестове за по-високите...

  Виж още
 • Услуги ЗДДФЛ

  Изготвяне и подаване на всички данъчни декларации, включително годишна по ЗДДФЛ за физически лица и ЕТ. Консултиране и ефективна подготовка за данъчни проверки...

  Виж още
 • Услуги ЗКПО

  Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по ЗКПО. Подготовка на платежни документи и плащане на авансови данъци.Организация...

  Виж още
 • Услуги ДДС

  Регистрация и дерегистрация на фирма по ДДС. Подготвяне и подаване на ежемесечна справка-декларация по ДДС.Изготвяне на необходимите платежни документи...

  Виж още
Top